Gruodžio 7 dieną Alytaus r. meno ir sporto mokykloje vyko respublikinė metodinė – praktinė mokytojų konferencija  ,,Sėkminga tradicinių ir šiuolaikinių mokymo/si būdų ir metodų dermė“. Pagrindinis tikslas - pasidalinti gerąja patirtimi, kaip tobulinti šiuolaikinę pamoką siekiant mokinio pažangos.

Konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš Radviliškio ir Alytaus muzikos mokyklų, Kalvarijos ir Lazdijų meno mokyklų, Vilniaus Juozo Tallat – Kelpšos konservatorijos, Alytaus jaunimo centro ir lopšelio – darželio ,,Pasaka“ bei Alytaus r. meno ir sporto mokyklos.

            Renginio organizatorė mokytoja metodininkė Laima Zalanskienė visiems susirinkusiems perdavė mokyklos direktorės Dovilės Jaciūnienės prasmingus ir nuoširdžius sveikinimo žodžius: ,,Vertinkite ir branginkite vieni kitų puikias idėjas, didžiuokitės savimi ir pasidžiaukite kitų laimėjimais, tobulinkite save, pripildykite savo sielas ramybės, gražių jausmų, nes šis laikas gražiausias, paslaptingiausias ir prasmingiausias prieškalėdinis laikotarpis“.  

            Įžanginėje konferencijos dalyje visus susirinkusius Pioro Čaikovskio kūriniu ,,Sentimentalus valsas“ pasveikino 6 klasės fortepijono skyriaus mokinė Inga Jakimavičiūtė (mokinę paruošė vyresnioji mokytoja Rasa Babarskienė).

            Beieškodami sėkmingų pamokos ,,prieskonių“, inovatyvių būdų ir metodų dalyviai dalijosi savo patirtimi ne tik pasakodami, dainuodami ar ritmuodami, pateikdami instrumentuotės pavyzdžius, bet ir grodami bei demonstruodami įvairius kūrybinius pasiekimus. Savo pranešimus pristatė ir mūsų mokyklos mokytojos: mokytoja metodininkė Laimutė Aleksiupienė - ,,Vizualinė raiška mokymosi motyvacijai“; vyresnioji mokytoja Rasa Babarskienė - ,,Mokinių savarankiškumo ir motyvacijos stiprinimo būdai fortepijono pamokose“ ir vyresnioji mokytoja Margarita Ivanauskienė - ,,Folkloro pažinimo reikšmė vaiko asmenybės ugdymui: smulkioji tautosaka“.

Aktualūs, svarūs visų dalyvių pranešimai suteikė naujų patirčių, teorijos ir praktikos, įspūdžių, bendradarbiavimo ir bendravimo akimirkų. Visi turėjo galimybę pa­si­da­li­nti ge­rą­ja dar­bo pa­tir­ti­mi, pasidžiaugti pasiektais rezultatais. Tradiciniai ir šiuolaikiniai mokymo/si būdai ir metodai - aktuali ir tikslinga tema, skatinanti tobulėti, apgalvoti argumentuotas idėjas, kurios vestų prie tikslų įgyvendinimo.

Visiems pranešėjams buvo įteiktos Alytaus r. meno ir sporto mokyklos direktorės D. Jaciūnienės padėkos ir atminimo suvenyrai. Konferencijos apibendrinimo metu – refleksija, prasmingos dienos apmąstymai, padėkos organizatoriams.

Esame dėkingi rėmėjams – Alytaus rajono savivaldybei; UAB ,,Aconitum“ generalinei direktorei Rimai Balanaškienei, už metodinę pagalbą Alytaus Švietimo darbuotojų tobulinimo/si padalinio metodininkei Aidai Kliukinskienei. Dėkojame informaciniams rėmėjams – naujienų portalui DANIELIUS.NET, laikraščio ,,Alytaus Naujienos“ direktoriui Romui Burbai už renginio viešinimą. 

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija