Renkame Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtuką


 Pranas Buckus (1926 – 2001 m.)  chemikas, akademikas, profesorius, habilituotas fizinių mokslų daktaras 

  P. Buckus gimė 1926 m. (kai kuriuose  šaltiniuose nurodomi 1928 m.) kovo 17 d. Valkininkų valsčiaus Užuperkasio kaime. Pradžios mokslus baigė Valkininkuose.  Vienu metu jis sugebėjo baigti Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją, mokytis politechnikume ir laisvu klausytoju lankyti universitetą. 1950 m. baigęs Vilniaus universiteto chemijos fakultetą., ketverius metus gilino žinias Maskvos universiteto aspirantūroje.  1954–1963 m.  - VU Chemijos fakulteto vyr. dėstytojas ir docentas.  1963–1994 m. Vilniaus pedagoginio instituto (VPI, nuo 1992 m. VPU) dėstytojas, 1963–1987 m. prorektorius mokslui; nuo 1968 m. profesorius. 1987–1990 m. vadovavo VPI Chemijos katedrai. 1974 m. suteiktas  Nusipelniusio  mokslo veikėjo vardas.  1995 m. už nuopelnus švietimui, mokslui ir kultūrai apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio  Gedimino IV laipsnio ordinu.

     Profesorius niekada nebuvo pamiršęs Valkininkų. Spaudoje nuolat pasirodydavo jo publikacijos apie Valkininkų miestelio istoriją, šio krašto žmones ir jų likimus. P. Buckus rašė apie Valkininkų parapijos kunigus švietėjus Praną Bieliauską, Silvestrą Gimžauską, Vladą Mironą, Varėnos kleboną Kazimierą Vasiliauską . Jis keletą straipsnių parašė ir apie žymius iš Varėnos krašto kilusius žmones:  menininką M. K. Čiurlionį, rašytoją Vincą Krėvę-Mickevičių, aktorę Teofiliją Vaičiūnienę.  

   „Nuo 1942 m. gyvendamas Vilniuje bei Maskvoje ir siekdamas mokslo viršūnių, aš visada prisimindavau gražią Dzūkijos krašto gamtą ir  geros širdies dzūkus, smėlėtą Valkininkų žemę ir grybingus miškus, gimtąjį Užuperkasio  kaimą, esantį ir prie  Merkio,  ir prie Šalčios, ir netoli Gelužos“, - rašė P. Buckus viename savo straipsnyje, kuris buvo išspausdintas jau po jo mirties rajono laikraštyje „Merkio kraštas“ (2002, geg. 3, p. 4). 

  P. Buckus mirė 2001 m. gruodžio 6 d. Vilniuje.

    Varėnos rajono tarybos 2002 m.  vasario 13 d. sprendimu vienai Užuperkasio kaimo gatvei netoli Merkio upės buvo suteiktas P. Buckaus vardo pavadinimas . Tų pačių metų spalio mėnesį Prano Buckaus    vardu pavadintoje gatvėje tebestovinčiame name, kuriame jis gimė ir augo, buvo atidengta memorialinė lenta, kurioje parašyta: „Šiame name gimė Pranas Buckus 1926 03 17 – 2001 12 06 Akademikas, profesorius, Nusipelnęs mokslo veikėjas, Gedimino ordino kavalierius“.

 

                                                          Parengė  Elena Glavickienė

    Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja