Renkame Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtuką

Kunigas Pranas Bieliauskas (1883 08 23-1957 12 21)užima labai svarbią vietą tarp Dzūkijos krašto tautosakos rinkėjų . 1915–1957 metais Vilniaus krašte rinko tautosaką ir etnografinę medžiagą, užrašė apie 3000 dainų su melodijomis, pasakų, smulkiosios tautosakos, rinko numizmatinę medžiagą.

Gimė 1883 m. rugpjūčio 23 d. Jiezno parapijos Slabados kaime. 1905 m. Maskvoje eksternu išlaikė 4-ių gimnazijos klasių egzaminus. 1907 m. buvo priimtas į Vilniaus kunigų seminariją, ją baigęs 1911 m. įšventintas kunigu bei paskirtas Vilniaus Karedros vikaru. 1911–1940 m. - Vilniaus katedros vikaras, 1940–1944 – Aušros Vartų koplyčios klebonas. 1913–1940 m. – Vilniaus lietuvaičių katalikių šv. Zitos draugijos valdybos pirmininkas. Lietuvių mokslo draugijos narys nuo 1913 metų. Dalyvavo laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto veikloje. 1927 metais lenkų valdžios suimtas, kalintas Lukiškių kalėjime, o sovietinės okupacijos metais persekiotas sovietinio saugumo.

 1933 m. balandžio mėnesį P. Bieliauskas buvo paskirtas laikinuoju Varėnos klebonu. Varėnos laikotarpį kunigas, kiek galėdamas, panaudojo dainų ir melodijų užrašymui.  Varėnos parapijoje kunigo dainų rinkinį praturtino Agota Česnulevičienė iš Lavyso kaimo (pateikė 4 dainas, viena jų –„Varguolių dainose“ ). Taip pat  padainavo Augustė Tamulevičiūtė ,  Jonas Vainalavičius,  Kotryna Sidzinauskaitė  (9 jos dainos – „Varguolių dainose“) bei  Sofija Tarailaitė iš Matuizų kaimo. Ši dainininkė P. Bieliauskui padainavo 91 dainą, 10 iš jų skelbta „Varguolių dainose“ (1936), o net 86 – laikomos Lietuvių tautosakos rankraštyne.

2009 m. „Vorutos“ leidykla atskira knyga išleido kunigo Prano Bieliausko  „Vilniaus dienoraštis. 1915-1919“. 2012 metais iš spaudos išėjo tolesnis dienoraščio tęsinys –  knyga „Dienoraštis. 1920-1957“.  . Iš „Dienoraščio“ labai daug sužinome apie kunigo darbą parapijoje (1949–1956 m. P. Bieliauskas – Valkininkų bažnyčios klebonas), jo  jautrią širdį ir pagalbą nepriteklių kamuojamiems ir skurstantiems, nepaprastą meilę muzikai ir liaudies dainoms bei jų pateikėjams. Laisvu laiku P. Bieliauskas užrašinėjo dainų melodijas ir veždavo jas į Mokslų akademijos tautosakos skyrių, rausėsi archyvose, peržiūrėjo bažnyčios metrikų knygas, domėjosi Valkininkų parapijos istorija, gyventojų pavardėmis ir kaimų pavadinimais. Kalėdodamas po kaimus, užrašydavo jų istoriją ir tai, ką mato lankydamasis. Ne kartą „Dienoraštyje“ paminėti Valkininkai, Čižiūnai, Užuperkasė, Dargužiai, Pirčiupiai, Naniškės, Daržininkai, Urkionys, Krūminiai, Kuršiai ir dauguma kitų parapijos kaimų.

1956 m. Mokslų akademijos Tautosakos skyriui įteikė 320 melodijų su tekstu.

Pranas Bieliauskas mirė 1957 metais, gruodžio 21 dieną, palaidotas Valkininkų parapijos bažnyčios šventoriuje.

 

                                                           Parengė Laimutė Cibulskienė

                                               Varėnos viešosios bibliotekos bibliografė