Renkame Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtuką

Spaudos draudimo laikais pirmasis lietuviškų knygų platinimą Merkinėje ir visoje Merkinės parapijoje organizavo kun. Konstantinas Jagminas. Jis gimė 1868 m. vasario 13 d. Šilutės rajone, Balčių kaime. Kilęs iš Lietuvos bajorų. Pradžios mokslus ėjo namie, vėliau, baigęs Kursko gubernijoje 5 klases gimnazijos, įstojo į Vilniaus kunigų seminariją.1989 m. įšventintas kunigu. Buvo paliktas Vilniuje, Katedros vikaru. Bet kunigai jo nemėgo dėl lietuviškos veiklos ir 1890 m. jis buvo išsiųstas į Merkinę.  Kun. K. Jagminas atvyko į Merkinę 1890 metais pavasarį. Iki 1890 m. Merkinės bažnyčioje niekas negirdėjo nė žodžio lietuviškai, nors beveik visi parapijiečiai buvo lietuviai. Tik trejetą dienų teišbuvęs Merkinėje ir susipažinęs su esama padėtimi, K. Jagminas išdrįso per  Velykas bažnyčioje užgiedoti lietuviškai ir pasakė lietuvių kalba pamokslą.

Tuo metu Merkinės parapijoje nebuvo nė vienos lietuviškos maldaknygės, išskyrus tris, kurias kunigėlis buvo atsivežęs. Jaunas, energingas, turįs gražų balsą, paprastas ir nuoširdus K. Jagminas greitai nusipelnė merkiniškių simpatijas ir pagarbą. Nuo pat pirmųjų dienų Merkinėje  kun. K. Jagminas ėmė rūpintis lietuviškų knygų gabenimu iš Tilžės ir platinimu. Manoma, kad spaudos parūpindavo ir atsiųsdavo į Merkinę jo sesuo, gyvenusi tėviškėje Balčiuose, prie pat M. Lietuvos sienos.  Platinti knygas Merkinės apylinkėje padėjo vietiniai knygnešiai. Po metų Merkinėje ir visuose parapijos kaimuose buvo pakankamai lietuviškų maldaknygių ir kitų lietuviškų leidinių. Klebonas A. Šlepavičius skundė jaunąjį vikarą vyskupui už lietuvių kalba sakomus pamokslus, o policijai – už lietuviškų knygų platinimą.  Nuo policijos atsipirkdavo kyšiais.  Parapijiečiai užstojo savo mylimą kunigą, pasiuntė vyskupui prašymą, kad jo ne tik nebaustų, bet ir paskirtų klebonu. Vilniaus vyskupas A. Audzijonis į jų prašymą atsižvelgė ir 1894 m. kun. K. Jagminą paskyrė Merkinės klebonu. Deja, jam neilgai teko darbuotis tėvynei: mirė 1896 m. gruodžio 1d., vos sulaukęs 28 metų amžiaus.  Palaidotas Merkinės bažnyčios šventoriuje. 

Atminimo įamžinimas: K. Jagmino kapas ir antkapinis apminklas Merkinės bažnyčios šventoriuje; paminklinė lenta Merkinėje, K. Jagmino g. pradžioje (atidengta 1990.III.18); portretas [stribų sušaudytas] Merkinės muziejuje; pavardė įrašyta Knygnešių sienelėje KVDKM sodelyje.

                                                                    Parengė Laimutė Cibulskienė

                                                     Varėnos viešosios bibliotekos bibliografė