Renkame Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtuką


Petras Biržys gimė 1896 metais gruodžio 22 d. Anykščių valsčiuje, Liaudiškių kaime. Mokėsi Maskvoje, Kaune. Dirbo  mokytoju.  Nuo 1930 m. Kauno radiofone rengė satyrinius pusvalandžius Pupų Dėdės pastogėje.   Koncertavo kaip dainininkas, gastroliavo JAV, įrašė plokštelių. Po karo persikėlė į Vilnių.

    Svarbiu dalyku Petras Biržys laikė Lietuvos praeities tyrinėjimą ir knygų apie Lietuvos apskritis ir valsčius leidimą. 1927-1937 m. išleido istorinių apybraižų ir monografijų seriją „Lietuvos miestai ir miesteliai“ (Akiro slapyvardžiu).

   1930 m. jis ėmė rinkti medžiagą pirmajam tomui – Alytaus apskritis. Tuo metu Alytaus apskrityje buvo dvidešimt  valsčių. Petras Biržys lankėsi Varėnoje ( Senojoje Varėnoje), Nedzingėje, Perlojoje, Merkinėje, Liškiavoje.

  1931 m. Kaune išleistoje knygoje „Lietuvos miestai ir miesteliai. Alytaus apskritis. T. 1. Dzūkų kraštas“ Petras Biržys rašė apie Merkinės istoriją, piliakalnius ir kitas istorines vietas, bažnyčią, Merkinės parapijai priklausančius kaimus, rašytoją Vincą Krėvę-Mickevičių, mokytoja Juozą Bloznelį, mokyklą, Merkinės pašte gaunamus laikraščius ir žurnalus. Leidinyje taip pat papasakojo apie Perloją, jos bažnyčią, Perlojos „Respubliką“, paminėjo padavimus  ir pasakojimus  apie Perloją. Knygos autorius įdomiai papasakojo apie Nedzingės bažnytkaimį, Žilinksų giminę, dvarus, pradžios mokyklas, Nedzingės valsčiuje gaunamus laikraščius ir žurnalus. Pateikė kunigo Stibirioko pasakojimą apie lietuvių ir lenkų pamaldas Nedzingės bažnyčioje.

     P. Biržys aprašė savo kelionę žyginiais arkliais iš Nedzingės į Varėną, viešnagę klebonijoje, pateikė trumpą Varėnos miestelio ir bažnyčios istoriją. Autorius taip pat papasakojo apie čia gyvenusius žydus, džiovininkų sanatoriją, Varėnos šaulius, aktorę T. Dragūnaitę-Vaičiūnienę.

     Knygoje rašė ir apie Liškiavos valsčių, bažnyčią, klebonus, vienuolyną, pilį, pradžios mokyklas, dvarus, Liškiavos šaulių būrį.

     Petras Biržys mirė 1970 m. liepos 23 d. Vilniuje. Palaidotas Saltoniškių kapinėse. 

                                                      

                                 Parengė  Elena Glavickienė

Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja