Renkame Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtuką 

Paulius Drevinis gimė 1919 m. spalio 13 d. Gulbinų kaime, Biržų rajone. 1932 m. baigęs Gulbinų pradžios mokyklą, toliau mokėsi Biržų, Tauragės, Panevėžio gimnazijose. 1941-1943 m. studijavo Vilniaus dvimečiame pedagoginiame institute. 1948 m. buvo ištremtas į Krasnojarsko kraštą. 1956 m. grįžo į Lietuvą. 1958 m. baigęs lituanistikos studijas Vilniaus universitete, pradėjo dirbti Naniškių vidurinėje mokykloje. 

  1999 m. alytiškė pedagogė Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė išleido monografiją „Meilės giesmė“, kurioje plačiai apžvelgiamas mokytojo ir poeto Pauliaus Drevinio gyvenimas, kūryba ir pedagoginė veikla. Skyriuje „Po Dzūkijos padange“ autorė pasakoja apie P. Drevinio gyvenimo 1958-1963 metų tarpsnį Naniškėse, kur poetas dirbo vidurinės mokyklos lituanistu ir direktoriumi. Tuo metu kaime labai pagyvėjo kultūrinis gyvenimas. Kartu su kaimo jaunimu surengė spektaklį Boriso Dauguviečio „Žaldokynė“. P. Drevinis į mokyklą buvo pasikvietęs rašytojus: Juozą Baltušį, Paulių Širvį, Albiną Bernotą.  Mokykloje lankėsi poetai: Antanas Jonynas, Eugenijus Matuzevičius, Vacys Reimeris, Justinas Marcinkevičius. P. Drevinis organizuodavo mokiniams mokomąsias pažintines ekskursijas. Mokykloje veikė choras, šokių būrelis, aktyviai reiškėsi jaunieji literatai, kuriems vadovavo direktorius. Naniškėse gimė ne vienas poeto eilėraštis, tai: „Varėna“, „Nuo Naniškių skardžio“, „Dzūkija“, „Naktis Valkininkuose“, „Palaiminta valanda“, „Naniškės“, „Pirčiupio madona“, „Per žemę gimtąją“ ir kiti. Kai kurie eilėraščiai buvo išspausdinti Varėnos rajono laikraštyje. Šie eilėraščiai buvo įtraukti į P. Drevinio poezijos knygas. 

    „Naniškių vidurinėje mokykloje ėmė veikti literatų būrelis. Su VI –VIII klasių mokiniais pradėjome užrašinėti pirmąsias liaudies dainas. Tautosaką rinkti juos skatino susitikimai su respublikos folkloristais. Vieną kartą į Naniškes buvo atvažiavęs net profesorius Juozas Balčikonis. 1958 – 1963 mokslo metais Naniškių vidurinės mokyklos jaunieji  literatai užrašė 3000 ( kartu su vietovardžiais) įvairaus žanro liaudies žodinės kūrybos pavyzdžių. Visus užrašytus kūrinius perdavėme Lietuvių kalbos ir literatūros    institutui    Vilniuje,“ -  rašė   P. Drevinis   straipsnyje „Mokytojo atsiminimai ir pastabos“ ( Liaudies kūryba. T. 2. – Vilnius: Mintis, 1974, p. 290-291).

    1963 m. rugsėjo 1-ąją Paulius Drevinis pradėjo dirbti Klaipėdos aštuntojoje vidurinėje mokykloje.

Mirė 1990 m. lapkričio 22 d. Klaipėdoje. Palaidotas Daumėnų kapinėse (Biržų r.). 

                                                                 Parengė   Elena Glavickienė

                 Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja