Kiekvienos įstaigos sėkminga veikla neįsivaizduojama be aktyvių, atsakingų, motyvuotų bei tinkamos kvalifikacijos darbuotojų, todėl labai svarbu sudaryti sąlygas ir užtikrinti personalui galimybes asmeniniam, bei profesiniam tobulėjimui.

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla (Alytaus rajonas) skiria didelį dėmesį savo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui ir jau seniai niekam nebekyla klausimų ir nuostabos, kai darbuotojai vyksta stažuotėms į užsienio šalis. Juo labiau kai yra puiki Europos Sąjungos finansuojama Erasmus+ programa, skirta švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sritims Europoje remti. Tad VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla, kaip ir dauguma kitų Lietuvos profesinių mokyklų, dalyvauja Erasmus+ programoje.

2021 m. rugsėjis mokyklai prasidėjo puikiomis naujienomis, nes buvo gautas finansavimas Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo – asmenų mobilumas mokymosi tikslais projektui „Neieškok priežasčių, ieškok galimybių!“ Nr. 2021-1-LT01-KA122-VET-000017154.

Šio projekto tikslas – perimti Europos Sąjungos profesinio mokymo institucijų patirtį įtraukiant suaugusiuosius, ypač turinčius žemą formalųjį išsilavinimą, ir/ar patiriančius socialinę atskirtį asmenis, į neformalųjį profesinį mokymą.

Projektas gimė iš poreikio plėtoti suaugusiųjų neformalaus profesinio mokymo prieinamumą VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykloje, nes besimokančių suaugusiųjų skaičius auga, o į mokymosi veiklas neįsijungia ir/ar negali įsijungti asmenys: turintys žemą išsilavinimą ir todėl neatitinkantys mokymosi programai keliamų formaliųjų reikalavimų; asmenys turintys žemą mokymosi kompetenciją; socialinę atskirtį patiriantys asmenys; vyresnio amžiaus asmenys.

12 mokyklos darbuotojų (administracija, profesijos mokytojai ir kiti profesinį mokymą organizuojantys ir vykdantys) skirtingu metu nuo 2021 m. spalio mėnesio iki 2022 m. gegužės mėnesio vyko į savaitės trukmės darbo stebėjimo vizitus Čekijoje (Praha), Prancūzijoje (Paryžius), Italijoje (Foggia)  ir Ispanijoje (Malaga). Šiose šalyse darbuotojai lankėsi įvairiose profesinėse mokyklose, pameistrystės centruose, kitose įstaigose, susijusiose su suaugusiųjų mokymu. Darbo stebėjimo vizitų metu VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos darbuotojai bendravo su mokyklų, įstaigų administracija, profesijos mokytojais, stebėjo pamokas, domėjosi kokias ir kaip rengia neformalaus profesinio mokymo programas, kad į jas galėtų įsitraukti suaugusieji turintys žemą formalų išsilavinimą, domėjosi suaugusiųjų švietimo programų dalyvių atrankos, grupių formavimo, motyvavimo aspektais.

Visi Erasmus+ projekto dalyviai džiaugiasi, kad vizitai atitiko jų poreikius ir lūkesčius. Darbuotojų dalyvavimas darbo stebėjimo vizituose užsienyje buvo įvertintas Europass dokumentais bei priimančiųjų įstaigų sertifikatais. Na, o vizitų metu įgytas žinias, Europos Sąjungos šalių patirtį mokyklos darbuotojai panaudos plėtojant suaugusiųjų neformalųjį profesinį mokymą ir jo prieinamumą įvairių socialinių grupių nariams, bei įtraukiant juos į mokymosi visą gyvenimą veiklas.

Projekto „Neieškok priežasčių, ieškok galimybių!“ dalyviai vieningai sutaria, kad Erasmus+ programos projektai – puiki galimybė gilinti žinias ir įgyti patirties užsienio šalyse, o įgyta tarptautinė patirtis – raktas į sėkmingą veiklą.

Straipsnį parengė projektų vadovė Vilija Sabaitienė

Nuotraukose:

1. Projekto dalyvės po aktyvaus darbo stebėjimo vizito Italijoje. Iš kairės: praktinio mokymo vedėja Toma Anušauskaitė, priimančiosios organizacijos NEW SERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE direktorius Mindaugas Lučka, profesijos mokytoja Dalia Janulionytė ir direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai Lena Stulpinienė.

2. Darbo stebėjimo vizito Ispanijoje dalyviai. Iš kairės: profesijos mokytojos Lina Saikevičienė, Erika Sinkevičienė ir VšĮ Daugų TVM direktorius Valentas Pakalniškis.

3. Technologijų ir verslo profesinio mokymo skyriaus vedėja Rita Sevelevičienė, profesijos mokytojas Paulius Urbanavičius ir administratorė Kristina Rasymienė darbo stebėjimo vizite Prahos amatų akademijoje.

4. Iš kairės: profesijos mokytojos Elvyra Vaicekauskienė, Eglė Volungevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ona Aleksandravičienė darbo stebėjimo vizite Paryžiuje, viešbučių ir restoranų pameistrystės centre „Cfa Et Lycée Belliard“.