Kaip ir buvo skelbta anksčiau, Dauguose vieno susirinkimo metu buvo išrinkta daugiškių iniciatyvinė grupė, kuri kaip manoma dėl įvairių valdžios sprendimų belsis į jų "dulkėtą" sąžinę, kad dar bent kartą pamastytų apie savo sprendimų teisėtumą ir skaidrumą. Štai to susirinkimo eigos trumpas protokolas:

                                                                     DAUGŲ MIESTO GYVENTOJŲ SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS

 

2009-02-05  Nr. 1

Daugai

 

Susirinkimas įvyko 2009-02-05  18.00 val. Daugų seniūnijos salėje adresu S.Neries g. 3, Daugų m., Daugų sen., 4597, Alytaus raj.

Susirinkimo pirmininkas Vladas Verenius

Susirinkimo sekretorė    Ona Aleksandravičienė

Dalyvauja: 40 Daugų miesto gyventojų 

 

DARBOTVARKĖ:

Dėl iniciatyvinės grupės Daugų mieste išrinkimo.

 

SVARSTYTA. Iniciatyvinės grupės Daugų mieste išrinkimas.

Susirinkimą pradėjo Vladas Verenius pristatydamas susirinkimo tikslą – išrinkti Iniciatyvinę grupę, kuri turėtų ginti viešą Daugų miesto gyventojų interesą. V.Verenius klausia, ar susirinkime dalyvaujantys daugiškiai pritaria Daugų miesto Iniciatyvinės grupės reikalingumui ir jos išrinkimui. Susirinkimo dalyviai vienbalsiai pritaria Iniciatyvinės grupės išrinkimui.

V.Verenius siūlo išsirinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Susirinkimui pirmininkauti pavedama V.Vereniui, o sekretoriauti – O.Aleksandravičienei (vienbalsiai).

V.Verenius prašo susirinkimo dalyvius siūlyti Iniciatyvinės grupės narių skaičių bei daugiškių kandidatūras į ją.

Siūloma Daugų miesto Iniciatyvinę grupę išrinkti iš:

·         15 narių;

·         11 narių.

Balsuojant (vienbalsiai) nutarta Daugų miesto Iniciatyvinę grupę išrinkti iš 11 (vienuolikos) narių.

Į Daugų miesto Iniciatyvinę grupę pasiūlomos šios kandidatūros: Danieliaus Jakubavičiaus, Jono Sliesaravičiaus, Rolando Barniškio, Dalios Vilkienės, Kęsto Pliaugos, Gintaro Sakalausko, Vlado Vereniaus, Gintaro Biekšos, Jono Valecko, Zofijos Stanionytės, Genės Kriukonienės, Vitalijos Šiugždienės, Juozapavičiaus ir Marytės Ivanauskienės.

V.Šiugždienė, Juozapavičius ir M.Ivanauskienė atsisakė tapti grupės nariais.

 

NUTARTA:

Išrinkti Daugų miesto Iniciatyvinę grupę iš 11 (vienuolikos) narių:

1.        Danieliaus Jakubavičiaus

2.        Jono Sliesaravičiaus

3.        Rolando Barniškio

4.        Dalios Vilkienės

5.        Kęsto Pliaugos

6.        Gintaro Sakalausko

7.        Vlado Vereniaus

8.        Gintaro Biekšos

9.        Jono Valecko

10.     Zofijos Stanionytės

11.     Genės Kriukonienės.

                             Balsuota už visus grupės narius vienbalsiai.

 

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                                                     Vladas Verenius

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                                         Ona Aleksandravičienė